Obchodní podmínky

podnikatel: Mgr. Eva Michálková - Aurora


místo podnikání: Masarykovo nábřeží 2058/38, 110 00 Praha 1

identifikační číslo: 49634585

podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku pod č.j. OZI/7744/2010/Svo/6741/3

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.spalena53.cz.


Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 33/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).


Vymezení pojmů


Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je firma Eva Michálková - Aurora se sídlem Masarykovo nábřeží 2058/38, 110 00 Praha 1, IČ: 49634585, zapsaná v živnostenském rejstříku pod č.j. OZI/7744/2010/Svo/6741/3.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Kupující nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.


Kupní smlouva


Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.


Rozpor s kupní smlouvou


V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy


Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.


Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,

na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,

na dodávku novin, periodik a časopisů,

spočívajících ve hře nebo loterii.


Ochrana osobních údajů


Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.


Reklamace


Pokud jste obdrželi zboží, které i přes naši kontrolu je poškozené nebo má výrobní vadu, postupujte takto.

Připravte si číslo vaší objednávky (najdete na faktuře, kterou jste obdrželi při dodání objednávky) a zboží které reklamujete.

Kontaktujte nás na telefonní číslo 222 36 27 56 a reklamaci vyřídíme po telefonu, nebo napište na e-mail knihkupectvi@eaurora.cz kde uvedete číslo objednávky, název reklamovaného zboží a popis zjištěných závad.


Zaslání reklamovaného zboží


Zákazník doručí zboží poštou na adresu e-shopu na své náklady, pokud se s prodávajícím vzájemně nedomluví na jiném způsobu vyřešení reklamace.

Pokud bude reklamované zboží posláno bez předešlé konzultace s e-shopem, měla by zásilka obsahovat průvodní dopis s informací o povaze a rozsahu zjištěných vad a číslem objednávky.

Reklamace bude vyřízena v co nejkratším termínu, nejdéle do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se obě strany nedomluví na jiné lhůtě. To se týká i vrácení peněz za reklamované zboží.


Závěrečná ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.


V Praze dne 15. listopadu 2014

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.